"พอมีพอกิน" 11เทคนิคกินอย่างพอเพียง

2 พ.ย. 2560, 12:42 น.

คำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับการดำเนินชีวิตได้ทุกเรื่อง อาทิ เรื่องของการกิน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้เสนอ "11 เทคนิคการกินอย่างพอเพียง" ตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้อย่างน่าสนใจ