"ปริญญาเอก" ทำไมต้องเรียน? แล้วใครควรเรียน? หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี น่าสนใจอย่างไร?

1 มิ.ย. 2561, 12:30 น.

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาคพิเศษ