บทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

22 ต.ค. 2561, 16:32 น.

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปรียบเสมือนเป็นรัฐบาล เพราะความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นมีความครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง หน่วยงานภาครัฐ